Közélet

A vádlott is védekezhet, de hogyan? – A védőügyvéd válaszol

A vádlott is védekezhet, de hogyan? – A védőügyvéd válaszol

2018. május 10., csütörtök
A vádlott is védekezhet, de hogyan? – A védőügyvéd válaszol

A következőkben olyan hasznos információkat olvashatnak, melyek arról szólnak, hogy egy büntetőeljárás alá vont embernek milyen jogai és lehetőségei vannak. Az ugyvedipraxis.hu egyik védőügyvédjének szakmai meglátásai sokak számára érdekes lehet.

Magyarországon a rendelkezések, melyek a büntetőeljárás alá vont személyről szólnak, számos alapvető jelentőségű szabályt tartalmaznak, melyek közül néhány Magyarország Alaptörvényében is testet ölt, a továbbiakat a Büntetőeljárásról szóló törvényből ismerhetjük meg.

Az Alaptörvény főbb pontjai

Bűnösnek senki nem tekinthető mindaddig, amíg a büntetőjogi felelősséget a bíróság nem állapítja meg egy jogerős határozatban – kezdi az egyik legfontosabb Alaptörvényi szabállyal az általunk megkérdezett

kiváló védőügyvéd

. Az Alaptörvény a Magyarországon kibocsátható legmagasabb szintű jogforrás, a magyar jogrendszer alapja. Szintén kiemelésre kerül a védelemhez való jog, melyet védőügyvéd, büntetőügyvéd vagy büntető jogász láthat el. Továbbá mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági döntéssel szemben, amely jogát vagy jogos érdekét sérti; ennek részletes szabályait, a jogorvoslatok rendszerét, típusait a büntetőeljárásról szóló törvény határozza meg. Megilleti továbbá az eljárás alá vont személyt az is, hogy az ellene emelt vádat a független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.

A büntetőeljárásról szóló törvény

A védelem az Alaptörvény alapján mindenkit megillet, az ahhoz vonatkozó részletes szabályokat a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) tartalmazza. Összességében elmondható az, hogy a terheltet (gyanúsított, vádlott) megillető jogok teljessége függ attól, hogy az adott eljárás mely szakaszában jár. A nyomozás során, annak sikeressége érdekében elsődleges szempont, hogy a nyomozó hatóságok (rendőrség, ügyészség, NAV) tevékenysége (még a gyanúsított előtt is) titkos maradjon, korlátozva ezzel számos jogot. Ami az eljárás bírósági szakaszát illeti, a jogok tágabb körű érvényesülése jellemző. A védekezéshez való jog részjogosítványai csoportokra bonthatók a szerint, hogy melyik milyen célt szolgál. Egyrészt számos jogosultság biztosítja az ügy részletes megismerését, másrészt annak bővítését, javítását, más szóval előbbre vitelét. Az ügy megismeréséhez való jog az alapos gyanú, illetve a vád megismerésének jogát jelenti. Az azt jelenti hogy a vonatkozó iratokat megtekintheti, értelmezheti, tanulmányozhatja is az eljárás alá vont személy. Az ilyen iratok számos szakkifejezést, jogszabályhelyekre történő utalást tartalmaznak, ezért a jogszabályok, egyes eljárások ismerete nélkül az értelmezésük nehézkesebb. Ebből, illetve az eljárási jog összetettségéből következik az, hogy a terhelt felvilágosítást kérhet, illetve tájékozódhat az eljárás menetét, iratok tartalmát illetően. Szintén ide kapcsolódik a terheltnek azon joga, hogy az egyes eljárási cselekményeken jelen lehessen – amennyiben ezt törvény lehetővé teszi. E jogok a tárgyaláson is megilletik; az ügyről illetve az eljárásról kérdezhet, tájékozódhat.

Külön kihangsúlyozza a büntetőjogban jártas ügyvédi praxis védőügyvédje, hogy a védekezéshez való jog hatékonysága szempontjából kardinális kérdés az, hogy mennyi idő áll rendelkezésre a felkészüléshez.

Az Alaptörvénybe foglalt jog kiüresedésével járhat az, hogy ha az eljárás során a terhelt a védelme megszervezésére, összeállítására, védőügyvéd felkeresésére aránytalan rövid időt kap. Ezért a törvény külön rendelkezik arról, hogy megfelelő idő és lehetőség álljon rendelkezésre minden esetben. Ami az ügy előbbre vitelét illeti, a terhelt az eljárás számos szakaszában kifejtheti meggyőződését.

Az érintett nem köteles – erre a kihallgatás előtt figyelmeztetni is kell – vallomást tenni, így ez jogként illeti meg.

Jogosult továbbá indítványokat, észrevételeket tenni a törvény alapján. Az észrevételek az egyes eljárási cselekmények kapcsán tett megjegyzések (például annak jogszerűségével, vagy a cselekmény által megismert bizonyítékkal kapcsolatban). Az indítványok pedig olyan beadványok a bíróság részére, amelyek valamely eljárási cselekmény (például bizonyítási indítvány) elvégzését kérik a címzettől. A tárgyaláson a terheltnek felszólalási joga is van. Mind ezek mellett a Be. is hangsúlyozza, hogy a terhelt igénybe veheti a rendes és rendkívüli jogorvoslatokat, amennyiben azt a törvény lehetővé teszi.

Fontos hangsúlyozni, hogy a védekezés jogán kívül az érintetteket számos jog megilleti az eljárás során (így például az utolsó szó joga az ügydöntő határozat meghozatala előtt).

Előfordulhat, hogy a nyomozás eredményessége érdekében kényszerintézkedést rendeltek el a gyanúsította szemben. Ezeknek egyes formái (így például előzetes letartóztatás) esetén a terheltet fogva tartják. Egy ilyen beavatkozás az érintett jogaiba különös jogvédelmet kíván meg, mely a védekezéshez való jogot is érinti. Így külön hangsúlyozza a törvény, hogy a fogva lévő terhelt jogosult arra, hogy védőjével a kapcsolatot felvegye, vele írásban és szóban ellenőrzés nélkül érintkezzen. Amennyiben az eljárás alá vont személy külföldi állampolgár, úgy ez az ellenőrizetlen kapcsolattartás a konzuli képviselőre is vonatkozik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.