Kultúra

A miniszterségtől a fővezérségig I.

A miniszterségtől a fővezérségig I.

2008. június 26., csütörtök
A miniszterségtől a fővezérségig I.

Horthy és Szeged (I.)

Fotók: Gémes Sándor

Horthy Miklósról és a nevével fémjelzett korszakról rendeznek konferenciát a hétvégén az újszegedi Rendezvényházban. Az esemény kapcsán röviden bemutatjuk a kormányzó és Szeged kapcsolatát. Városunk ugyanis fontos pontja Horthy politikai pályának, hiszen itt lett hadügyminiszter, és itt kezdte meg (az őt később a hatalomba segítő) Nemzeti Hadsereg megszervezését is.

Szegedet 1919 márciusában francia csapatok szállták meg. Semleges városnak nyilvánították, és döntöttek a városi polgári közigazgatásnak a -

Bétrix

ezredes vezette francia városkormányzóság alá rendelt - visszaállításáról. Ezzel áprilisra a francia csapatok - egyre szorosodó, kezdetben laza - kordonja fokozatosan elszakította a várost a Tanácsköztársaság államától. 1919. április 24-én

Gömbös Gyula

a bécsi ellenforradalmi csoport képviseletében Szegedre érkezett, és megkezdte a helyi Antibolsevista Comite (ABC) szervezését (amely első nyilvános nagygyűlését csak május végén tartotta). Az ABC fő föladataként a szervezők a következőket jelölték meg: a politikai vezetés átvétele és nemzeti érzelmű fegyveres erők szervezése.

„Szegedország" hadügyminisztere

1919. április 30-tól az egyik helyi lap, a Szegedi Vörös Újság ismét régi nevén, Szegedi Friss Újság címmel jelent meg. Május 4-én az alsóvárosi templomban a katonák már fölvarrt rangjelzéseikkel vettek részt Zadravecz István ferences házfőnök miséjén, akinek beszédének alapgondolata volt, hogy „Legyen úgy, mint régen volt". Szegeden, a Klauzál téren gróf

Károlyi Gyula

kormányát 1919. június 2-án eskette föl

Zadravecz

páter, majd szónoklatában a nemzeti öntudat magyarság körében való ébresztésének és a „régi édes Haza" visszaszerzésének a fontosságát emelte ki. A kabinet megalakulása után a francia városparancsnokság „Szegedország" gazdasági, politikai és igazgatási életének irányítását a Károlyi-kormány hatáskörébe utalta. Június 12-én jelent meg először a kormány hivatalos lapja, az Új Magyarország.

Horthy Miklós

1919. június 5-én érkezett Szegedre, ahol -

Bokor Pál

emlékiratai szerint (Szegedországtól Magyarországig. 1939) - a következő szavakkal állt az ellenforradalmi kormány szolgálatába: „Nem hallgathatom Kenderesen a fű zúgását, amikor szerencsétlen hazám porban fekszik." Hadügyminiszteri esküjét ugyanaz nap déli tizenkét órakor tette le a Széchenyi tér és Vörösmarty utca sarkán álló törvényszéki palotában Károlyi Gyula miniszterelnök kezébe. „Én, Horthy Miklós esküszöm az élő Istenre, hogy Magyarországhoz és ennek alkotmányához hű leszek, a hivatali titkot megőrzöm, a hivatalommal járó kötelességeket részrehajlatlanul, lelkiismeretes pontossággal és legjobb tehetségem szerint teljesítem. Isten engem úgy segéljen."

A Nemzeti Hadsereg fővezére

Első hadparancsát - a Nemzeti Hadsereg fölállításáról és küldetéséről - 1919. június 9-én adta ki. „A vörös terror leküzdésére, valamint a törvényes rend és biztonság helyreállítása céljából a Magyar Nemzeti Hadsereg felállítását elrendelem. A hadsereg a nemzetet szolgálja és a nemzeti kormány honvédelmi, rendfenntartási eszköze; pártérdeket nem szolgál, a tényleges szolgálatot teljesítő egyének a politikai pártéletben részt nem vehetnek. Az 1918. október 31. óta szétzüllesztett katonai szervezet helyreállítandó, a fegyelem és a szolgálati rend biztosítandó." 1919. július 5-én a francia megszállók és az antant bizalmát nem élvező gróf Károlyi Gyula lemondott kormányfői hivataláról. Ezen a napon este a Szegedi Nemzeti Színházban a Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE) díszelnökévé választották Horthy Miklóst, akit aztán az összegyűltek hosszan ünnepeltek. Horthy a (mai Dózsa György utcában álló) patinás Kass Szálló egyik első emeleti részében rendezkedett be. Szegeden egyik fő támogatója a konzervatív ferences házfőnök, Zadravecz István - és a vezetése alatt álló alsóvárosi parasztpolgári réteg - volt. A későbbi kormányzó szinte minden nap ellátogatott Alsóvárosra, ahol Zadravecz páterrel ideológiai kérdésekről, politikai tendenciákról és perspektívákról beszélgettek. A nagyhatású szónok Zadravecz nyilvános szerepléseikor később gyakran párhuzamot vont a Szegedről való indulás hasonlatából kiindulva, a kormányzó Hunyadi János és Horthy Miklós, valamint - elég szerénytelen módon - a ferences

Kapisztrán Szent János

és saját maga között. Ezt az analógiát - a tizenötödik századi nemzeti uralkodócsalád sikereinek hosszú sorolásával - a harmincas évek végén, negyvenes évek elején is hangoztatták, így kísérelve meg történetileg megalapozni Horthy dinasztiaalapítási kísérletét. Zadravecz István és Horthy jó kapcsolatának jele, hogy a kormányzó később a katolikus tábori püspöki székbe ültette szövetségesét.

Pénzgyűjtés és zászlószentelés

1919. július 12-én

P. Ábrahám Dezső

- elsősorban monarchiakorabeli vezető hivatalnokok és politikusok részvételével - alakított kormányt. Ebben a kabinetben Horthy már nem vállalt szerepet, azonban az új miniszterelnök a kormányalakítást követő napon a Nemzeti Hadsereg főparancsnokává nevezte ki. 1919 júliusában a szegedi baloldali és liberális polgárok és politikai csoportok követelni kezdték, hogy Gömbös és Horthy hagyják el a várost. Ugyanezekben a napokban Zadravecz István házfőnök és

Szombathelyi Béla

alezredes fölkereste

Löw Immánuelt

- a nagyhírű tudós (filológus, művelődéstörténész és botanikus) szegedi főrabbit - azzal a - végül nem is eredménytelen - kéréssel, hogy a szegedi zsidó nagytőkések támogassák anyagilag a Nemzeti Hadsereg szervezését. 1919. július 19-én tartotta a Nemzeti Hadsereg zászlószentelési ünnepségét a Mars téri laktanyában. A Szűz Máriát is ábrázoló, Cum Deo pro Patria et Libertate föliratú zászló alatt vonult be Horthy 1919. november 16-án Budapestre. A zászlóanya

Kelemen Béláné

- az ellenforradalmi kormány történetét összeállító (1923)

Kelemen Béla

államtitkár felesége - volt. Horthy ekkor így szólt a katonákhoz: „Ismerem Szeged népét,

Kossuth

nemzetének büszkeségét. A szegedi katonák már a háború alatt megmutatták, hogy hazájukért képesek életüket és vérüket áldozni. Vegyétek most is ezt a zászlót, e drága kincset, és jelszavatok legyen: Ezzel vagy ezen!" Horthy hadserege 1919. augusztus 4-5-én indult el Szegedről a Dunántúlra. (

Prónay Pál

tiszti különítményeseinek első állomása a Szeged melletti Szatymaz volt, ahol tíz kommunistát végeztek ki.) A fővezér augusztus 13-án hagyta el repülőgépen a várost, és utazott Siófokra.

Folytatjuk...

Életrajz: Horthy Miklós

Nagybányai Horthy Miklós 1868. június 18-án született Kenderesen. Régi magyar protestáns nemesi családból származott, amely még a 17. században kapott nemesi oklevelet II. Ferdinánd magyar királytól. Apja, nagybányai Horthy István a főrendiház tagja volt, édesanyja dévaványai Halassy Paula. A debreceni református kollégiumban tanult, majd 1886-ban elvégezte a fiumei tengerészeti akadémiát. Aradon kötött házasságot 1901-ben a római katolikus vallású jószáshelyi Purgly Magdolnával. Négy gyermekük született. Magdolna (1902-1918) fiatalon meghalt vörhenyben. Paula (1903-1940), előbb vitéz fái Fáy László földbirtokos, majd gróf Károlyi Gyula felesége lett. István (1904-1942) a MÁV főmérnöke, majd kormányzóhelyettes volt, repülőgép szerencsétlenségben halt meg Ukrajnában. Miklós (1906-1993) brazíliai nagykövet volt, neje gróf Károlyi Mária Consuelo (1905-1976). Horthy 1909 és 1914 között Ferenc József császár és király szárnysegédje volt. Az 1912. évi mozgósításkor fregattkapitányként a Budapest hajó parancsnoka volt. Az első világháború kitörésekor 1914-ben sorhajókapitányként a Habsburg csatahajó parancsnoka, majd a Novara gyorscirkáló parancsnokságát vette át. Az olasz hadüzenetkor az olasz partokat bombázó flotta jobbszárnyát vezette. Az 1917. májusi otrantói ütközetben súlyosan megsebesült. Gyógyulása után mint a Prinz Eugen parancsnoka működött. 1918. februárjában Cattarónál elfojtotta a matrózfelkelést. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottájának utolsó főparancsnoka az őszirózsás forradalom után visszavonult kenderesi birtokára, majd Szegeden Károlyi Gyula kormányában elvállalta a hadügyminiszteri tárcát. Károlyi lemondása után a Nemzeti Hadsereg fővezére lett. A proletárdiktatúra bukása után vonult be Budapestre 1919. november 16-án. A nemzetgyűlés 1920. március 1-jén megválasztotta Magyarország kormányzójának. Annak ellenére, hogy a királyság mint államforma fönnmaradása mellett volt, mégis 1921 márciusában és októberében megakadályozta IV. Károly visszatérését. 1921-ben Bethlen Istvánt bízta meg kormányalakítással. 1927-ben megalakította a kétkamarás országgyűlést. A háborúban és az ellenforradalom idején érdemeket szerezettek magjutalmazására létesítette a Vitézi Rendet, 1930-ban pedig a Corvin-lánc és Corvin-koszorú kitüntetést. Államfősége idején többször kiterjesztette a kormányzói jogkört. 1942 elején a kormány létrehozta a kormányzóhelyettesi intézményt, majd fiát, Horthy Istvánt kormányzóhelyettessé választotta a magyar parlament. Belpolitikájában egyaránt határozottan lépett föl a baloldali és jobboldali szélsőségek ellen, Az úri középosztály mellett a konzervatív nagybirtokos és nagytőkés csoportokra is támaszkodott. Külpolitikájában - amelynek fő célkitűzése a revízió és a területgyarapodás volt - a nyugati hatalmakkal kereste a kapcsolatot. Ez a Berlin-Róma tengellyel való szövetségkötéshez vezette és a második világháborúban való részvételhez. A háború menetében való fordulat után a háborúból való kilépést fontolgatta, és ennek érdekében különböző puhatolózásokba kezdett az angolszász nagyhatalmaknál. A Kállay Miklós vezette magyar kormány különbéke kísérletei azonban rendre meghiúsultak. A náci német csapatok 1944. március 19-én megszállták az országot, és Horthy kénytelen volt kinevezni az új németbarát Sztójay-kormányt. 1944 októberben kísérletet tett a háborúból való kilépésre. Ezt megakadályozta a német segítséggel végrehajtott nyilas puccs. A személyes védelmet biztosító német ígéret fejében lemondott Szálasi Ferenc javára. A háború befejezése után egy ideig Németországban volt amerikai fogságban. A jugoszláv kormány kiadását mint háborús bűnösét többször is kérte, de az Egyesült Államok ezt megtagadta. A nürnbergi perben (1946) tanúként hallgatták ki. 1949-ben Portugáliában telepedett le. Estorilban halt meg 1957. február 9-én. Először a lisszaboni brit temetőben temették el, majd 1993. szeptember 4-én szülőföldjén, Kenderesen helyezték örök nyugalomra.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.