Az egyszerűsített adóbevallásról

Cikkünk frissítése óta eltelt 14 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

INFORMÁCIÓK AZ EGYSZERŰSÍTETT 0853E BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

A 2008. évtől az adózás rendjéről és a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adózók a személyi jövedelemadó megállapítási kötelezettségének az önadózás keretén belül, az állami adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallással is eleget tehetnek. Az adóhatóság egy lehetőséget kínál annak érdekében, hogy minél kevesebb időt kelljen a bevallás kitöltésével tölteni. Ezzel az adózási formával a személyi jövedelemadón kívül a különadó és bizonyos esetekben az egészségügyi hozzájárulás bevallási kötelezettség is teljesíthető.

Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy teljesen új formája, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a polgár nyilatkozatának birtokában az adóhatóság elkészítse a személyi jövedelemadó bevallását. Ha élni akarunk az egyszerűsített bevallás lehetőségével, úgy bevallásunkban csak azokat a sorokat töltsük ki, amelyekben érintettek vagyunk. Így előfordulhat, hogy a 2008. évről benyújtott bevallásunk csak 1-2 oldal lesz! Amennyiben ezt az önadózási módot választjuk, a nyilatkozatban csak az olyan kérdésekre kell választ adnunk, amelyekről az adóhatóságnak nincs tudomása.

Az adóhatóság a beküldött, aláírt nyilatkozatot feldolgozza, és ennek adataiból, valamint a saját adatbázisában nyilvántartott adatokból egy személyre szabott 0853E bevalláshoz ajánlatot készít el, melyet a megadott postai címre (e-mail címre, elektronikus tárhelyre) küld el. Az ajánlat tartalmazza a megállapított adóalapot, az adót, a visszatérítendő adót, illetőleg a befizetendő adót. Az ajánlat mellékleteként az adóhatóság közli az ajánlat alapjául szolgáló adatokat is, így a munkáltató(k) és/vagy kifizető(k) az adózóra vonatkozó adatszolgáltatásait, továbbá az adókedvezmény(ek)re jogosító igazolás(ok)kal kapcsolatos adatokat. Így a birtokunkban lévő igazolásokkal össze tudjuk hasonlítani a megküldött adatokat, amelyekből az adóhatóság számolt.

Mikor választhatjuk az egyszerűsített bevallást?

Ha Ön bevallás benyújtására kötelezett és nem kért munkáltatói adómegállapítást, (vagy a munkáltatója azt nem vállalja), akkor e kötelezettségének egyszerűsített bevallás választásával is eleget tehet. Az egyszerűsített bevallást akkor választhatja, ha az adóévben kizárólag munkáltató(k)tól és/vagy kifizető(k)től bevallási kötelezettség alá eső bevételt szerzett, melyből a kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le.

A fenti feltételen túl Ön egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tehet például, ha:

 • ingó és/vagy ingatlan, vagyoni értékékű jog átruházásából (is) származott bevallás köteles jövedelme;
 • termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából kifizetőtől származott bevallás köteles jövedelme;
 • az adóévben bevallási kötelezettség alá eső, olyan adóterhet nem viselő járandóságban is részesült, mely miatt nem kérhet munkáltatói adómegállapítást;
 • az adóévben alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén is szerzett bevételt;
 • magán-nyugdíjpénztártól kedvezményezettként is részesült nem szolgáltatásnak minősülő kifizetésben;
 • mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben nemleges nyilatkozatot tesz;
 • az egyszerűsített bevallás feltételeit szabályozó szja-törvényben meghatározott sorrend szerint kíván adókedvezményeket érvényesíteni;
 • rendelkezni kíván nyugdíj-előtakarékossági és/vagy az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári számla javára;
 • visszafizetendő adókedvezménye keletkezett (pl. biztosítási szerződés megszüntetése miatt);
 • az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény alapján különadó fizetési kötelezettsége keletkezett, vagy különadó visszaigénylésére jogosult;
 • túlvont nyugdíjjárulékot kíván visszaigényelni.

Mikor nem választhatjuk az egyszerűsített bevallást?

Az szja-törvény rendelkezései szerint Ön nem adhat egyszerűsített bevallásra nyilatkozatot akkor, ha:

 • az adóévben egyéni vállalkozó volt;
 • az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt és e tevékenységével összefüggésben adóköteles bevétele származott és nem tesz nemleges nyilatkozatot;
 • a bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek tett nyilatkozatában költség levonását kérte, kivéve, ha ez, az igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozott;
 • az adóévben tőzsdei ügyletből, csereügyletből származott jövedelme;
 • a fizető vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választotta;
 • az adóelőleg-különbözet alapján meghatározott (12%) adó fizetésére köteles, az adóelőleg-fizetés szabályai szerint;
 • önkormányzatnak történő lakás bérbeadásával összefüggésben a szerződése megszűnt és adófizetési kötelezettsége keletkezett;
 • olyan bevételt szerzett, amely nem kifizetőtől származott, vagy amelynek adó- vagy adóelőleg megállapítására Önmaga köteles (kivéve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyonértékű jog átruházásából származó bevételt);
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • külföldi (nem magyarországi) illetőségű magánszemély;
 • külföldön (is) adóztatható, adóköteles bevétele volt, vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről (nem Magyarországról) származott;
 • a 2008. évre áthúzódó végkielégítés miatt (is) van adókötelezettsége;
 • a 2008. évben kapott végkielégítését az adóévek között megosztja;
 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számolt el,
 • bevételének adózására az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho) szabályai szerint tett eleget.

Milyen határidőkhöz kell igazodnunk?

– Az adóhatóság 2009. január 31-ig kipostázza a névre szóló személyi jövedelemadó bevallásához szükséges csomagokat, amelyek tartalmazzák a 0853-Ny nyilatkozatot. Az elektronikus úton bevallást teljesítők az elektronikus tárhelyükre kapják meg a nyilatkozatot.

A kitöltött, aláírt nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történő visszaküldésének határideje: 2009. február 16.

Amennyiben Ön az egyszerűsített adóbevallást választja, akkor a kitöltött nyilatkozatát 2009. február 16-ig vissza kell küldenie. A visszaküldés határideje jogvesztő határidő a visszaküldés formájától függetlenül. A nyilatkozat határidejének elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem lehet benyújtani. Ilyen esetben a bevallás a 0853 nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával teljesíthető.

– Az Ön érvényes nyilatkozata esetén az adóhatóság a 0853E bevallás ajánlatát 2009. április 30. napjáig megküldi az Ön által megadott postai vagy e-mail címre, elektronikus tárhelyre.

A bevallás feladási határideje: 2009. május 20.

A 0853E bevallási ajánlatot, a kézhezvételt követően Ön vagy elfogadja, vagy az adatokat javítja, esetleg kiegészíti, az aláírt bevallást (javítva vagy javítás nélkül) 2009. május 20. napjáig kell Önnek postára adnia. Az elektronikus bevallóknak szintén a fenti időpontig kell elküldeniük a bevallást.

Milyen beküldési módok között választhatunk?

 • A kézzel kitöltött, aláírt nyilatkozatot postai úton, az Önnek névre szólóan kiküldött egységcsomag részét képező bérmentesített borítékban kell az adóhatóság részére megküldeni.
 • Ha a nyilatkozatot az Internetes programunkkal készítette el és nyomtatta ki, mindkét oldalát aláírva postai úton, a bérmentesített borítékban küldheti vissza az adóhatóság részére.
 • Amennyiben Ön az okmányirodánál regisztráltatta magát, azaz bevallásait elektronikus úton teljesíti, akkor a nyilatkozatát az ügyfélkapun keresztül is visszaküldheti az adóhatóság részére.

Természetesen az APEH kirendeltségek Ügyfélszolgálati Irodáiban a benyújtására előírt határidőn belül lehetősége van a nyilatkozatának személyesen történő leadására.

A nyilatkozat kitöltése

A nyilatkozat főlapján találhatóak az Ön személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomott sorok. Az adóazonosító jel és a nevének kitöltése után a születési nevét is írja be függetlenül attól, hogy a jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem. Az azonosításra szolgáló adatok után az e-mail címét vagy postai címét adja meg, ahová az adóhatóság az összeállított 0853E bevallás ajánlatát elküldheti.

Figyelem! Használja ki a lehetőséget – ha a bevallási kötelezettség elektronikus teljesítése érdekében az okmányirodánál Ön még nem regisztrált -, hogy a kitöltött nyomtatványon megadja az e-mail címét és felhatalmazza az adóhatóságot, hogy az Önt érintő adatokat az e-mail címére küldje meg. Ebben az esetben a megadott e-mail címre egy nyolcjegyű biztonsági kódot küld el a hivatal. Önnek a megadott biztonsági kód és az adóazonosítója megadása után lesz lehetősége megnyitni az adóhivatal által elkészített bevallás ajánlatát.

Fontos! Ez az elektronikus kapcsolat egyirányú, a 0853E bevallást csak kinyomtatva lehet visszaküldeni az adóhatóság részére! Az adóhatóság nem fogad el bármely hivatalos e-mail címére érkező bevallást! Önnek az okmányirodai regisztrációt követően az ügyfélkapu használatával, nyílik lehetősége a bevallás elektronikus visszaküldésére.

A törvényes képviselő (meghatalmazott) neve és azonosító adatai sorokat csak akkor kell kitöltenie, ha az adózó kiskorú, vagy egyéb ok miatt kell a törvényes képviselőjének képviselnie. Ebben az esetben a nyilatkozatot az adózó helyett, a törvényes képviselőjének (meghatalmazottjának) kell aláírnia.

A feltett kérdésekre az igen válasz esetén a sor mellett lévő kódkockában a megfelelő sort jelölje „X”-szel. Ebben az esetben a bevallás ajánlat részeként megkapja azokat a (bevallási) sorokat is, amelyekről még nincs teljes körű információja az adóhivatalnak. Ezeket Önnek kell kitöltenie.

A feltett kérdésekre adott korrekt válaszhoz segíti Önt a 0853-as bevallás kitöltési útmutatója, ezért a következőkben, a nyilatkozatban feltett kérdések sorai után – zárójelben – megadjuk a 0853-as bevallás megfelelő sorait!

01. sor: Ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből bevallásköteles jövedelem (32. oldal 161. sor)

02. sor: Ingó értékesítésből bevallásköteles jövedelem (37. oldal 162. sor)

03. sor: Termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából egymillió forint alatti jövedelem (37. oldal 163. sor)

04. sor: A termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából a jövedelme az egymillió Ft-ot meghaladja (12. oldal 9. sor vagy 37. oldal 163. sor és az 51. oldal 292. sor)

05. sor: Mezőgazdasági őstermelő nemleges nyilatkozata (0853-12-01-es lap)

06. sor: Nyugdíj, a nyugdíjban részesülőt megillető baleseti járadék, jövedelempótló kártérítési járadék (13. oldal 12. sor)

07. sor: Visszafizetendő biztosítási adókedvezmény (18. oldal 52. sor)

08. sor: Tartós adomány visszafizetendő külön kedvezménye (19. oldal 52. sor)

09. sor: Visszafizetendő adókedvezmény az önkéntes kölcsönös egészségpénztárban lekötött összeg feltörése miatt (19. oldal 52. sor)

10. sor: NYESZ-R számláról, nem nyugdíjszolgáltatásként felvett összeg miatti visszafizetési kötelezettség (19. oldal 52. sor)

11. sor: Lakáscélú hitel-törlesztés áthúzódó kedvezménye (24. oldal 82. sor és/vagy 83. sor)

12. sor: Súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény (24. oldal 81. sor)

13. sor: Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás kedvezménye (25. oldal 86. sor)

14. sor: Más adókedvezmények

Amennyiben Önnek 2008. évben az alábbiakban felsorolt kedvezmények valamelyikének igénybevételére jogosító igazolása van, és azt (azokat) szeretné érvényesíteni, a szja-törvény[1] szerinti sorrendben, a következők szerint veheti igénybe (zárójelben a 0853-as bevallás sorai):

 • Megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék kedvezménye; (27. oldal 95. sor)
 • Megállapodás alapján fizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj kedvezménye; (27. oldal 96. sor)
 • A magán-nyugdíjpénztári tagdíjat kiegészítő befizetés kedvezménye; (27. oldal 97. sor)
 • A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe befizetett adóköteles hozzájárulás és kiegészítő befizetés kedvezménye; (27. oldal 98. sor)
 • 2004. december 31-ig befizetett felsőoktatási tandíj halasztott kedvezménye; (25. oldal 87. sor)
 • 2005. január 31 – 2007. december 31-e között befizetett felsőoktatási tandíj halasztott kedvezménye; (25. oldal 88. sor)
 • 2008. évben felsőoktatási tandíjként befizetett összeg kedvezménye; (25. oldal 89. sor)
 • 2004. július 1-je előtt fizetett felnőttképzési díj halasztott kedvezménye; (26. oldal 90. sor)
 • 2004. július 1-je és 2004. december 31-e között fizetett felnőttképzési díj halasztott kedvezménye; (26. oldal 91. sor)
 • 2005. január 1-je és 2006. december 31-e között fizetett felnőttképzési díj halasztott kedvezménye; (26. oldal 92. sor)
 • Közhasznú szervezet, egyház részére, közérdekű kötelezettségvállalás céljára befizetett összeg kedvezménye; (27. oldal 100. sor)
 • Kiemelkedően közhasznú szervezet részére befizetett összeg kedvezménye; (27. oldal 101. sor)
 • Élet- és nyugdíjbiztosítás díjának kedvezménye. (27. oldal 99. sor)

15. sor: Családi kedvezmény eltartottak után (28. oldal 105. sor)

Fontos! Ne felejtse el a nyilatkozat elkészítésének helyét és időpontját kitölteni és a nyilatkozatát aláírni!

Figyelem! A 0853-Ny nyilatkozatát a bérmentesített borítékban adja postára, és a feladó nevén és címén kívül az „NY” betűt is szíveskedjen feltüntetni!


[1] 2008. évi LXXXI. Törvény 257. § (8) bekezdése

tuti

Előző sztori

Öt körözöttet fogtak el egy nap alatt

Következő sztori

A vidéki írólét előnyei és hátrányai